فرش قرمز

فرش قرمز چیست؟ به طور کلی رنگ قرمز نماد شکوه و جلال است ولی فرش قرمز یا red carpet فرشی است که برای مشخص کردن مسیری که مقامات سیاسی  یا…

فرش قرمز

فرش قرمز چیست؟ به طور کلی رنگ قرمز نماد شکوه و جلال است ولی فرش قرمز یا red carpet فرشی است که برای مشخص کردن مسیری که مقامات سیاسی  یا…